Reial decret 269/2022, de 12 d'abril, pel qual es regulen els títols professionals i de competència de la Marina Mercant.

Reial decret 269/2022, de 12 d'abril, pel qual es regulen els títols professionals i de competència de la Marina Mercant.

En aquest nou Reial decret presentat per la DGMM, podem veure com en general, presenta una sèrie de millores i actualitzacions a la normativa actual sobre títols professionals, més en concret i presentant la majoria de canvis i especial èmfasi per al sector de la nàutica esportiva professional.

Entre altres aspectes, i, en definitiva, per al que ens afecta a nosaltres com a Pilots i Capitans de la Marina Mercant, bàsicament és una millor adequació del conveni STCW i les seves esmenes del 2010 a la normativa vigent espanyola en matèria de formació.

Sota el meu punt de vista, pel que fa als requeriments legals per a obtenir les targetes i títols de pilot i capità de la marina mercant, l'Administració pretén obtenir un major control en el procediment a seguir perquè tot alumne de pont (“agregat”) arribi a obtenir el seu primer títol i targeta professional, el Pilot de 2a de la Marina Mercant.

Això es realitzarà elevant els requisits d'accés legals a aquests exàmens d'idoneïtat i sobretot un major control i supervisió d'aquests exàmens per part de l'Administració. Entre aquests, es requerirà que, dels 12 mesos exigits, com a mínim 6 mesos hagin transcorregut en vaixells que realitzin navegació, és a dir, es limita el màxim de mesos que podran realitzar els alumnes a bord de vaixells i embarcacions de més de 500 GT que exerceixin treballs portuaris com els de remolcador, subministrament de combustible mitjançant vaixells tanc de navegació interior/portuari/costanera, vaixells de passatge de navegació interior/costanera, etc.

D'altra banda, a més en el seu article 11, a partir de que entri en vigor el 13 de maig de 2022 aquest Reial decret, se li exigirà a tot marí del departament de pont i coberta estar en disposició obligatòriament (sota el meu punt de vista excessiu), encara que no necessàriament en vigor:

1. Formació Bàsica en Seguretat Marítima (veure *1)

2. Embarcacions de supervivència i bots de rescat no ràpids

3. Avançat en tècnica de lluita contra incendis

4. Formació Sanitària Específica Avançada

5. Operador General del SMSSM

D'altra banda, i en aspectes de formació continuada regulada pel conveni STCW i la seva esmenes de 2010, per a tots aquells pilots i capitans de la marina mercant en actiu, cada 5 anys a més de presentar els dies d'embarcament corresponent, se'ns exigeix la realització d'una sèrie de cursos de caràcter “reduïts” per al manteniment de la nostra competències i poder continuar treballant, en un d'aquests cursos se'ns exigirà uns coneixements mínims en matèria de lluita contra incendis en vaixells tanc (gaseros, quimiqueros i petroliers), aquesta formació serà afegida al curs del certificat d'especialitat en formació avançada en tècniques de lluita contra incendis, recollit en la disposició transitòria numero 10 de l'Ordre FOM/2296/2002 de 4 de setembre (Ref. BOE-A-2002-18310).

Un altre dels punts que cal comentar és el que a partir de l'entrada en vigor d'aquest reial decret quedarà completament suprimit la possibilitat de poder obtenir qualsevol targeta professional de la DGMM mitjançant el reconeixement d'algun títol acadèmic estranger, com, per exemple, el cas de Cuba, el Perú, etc.…

A més, aquesta normativa aplica, sota el meu humil punt de vista, un sistema de protecció d'aquells membres de la tripulació espanyols en vaixells de bandera espanyola que tinguin càrrecs amb nivell de responsabilitat de gestió (capità, 1r oficial de pont i coberta, cap de màquines, 1r de màquines, etc.), i és que a través de l'article 67 tot càrrec amb nivell de responsabilitat de gestió que no disposi de la nacionalitat espanyola o no hagi realitzat els seus estudis en nàutica i obtingut la seva targeta professional a Espanya, se li exigirà la realització d'un curs o una prova sobre legislació marítima espanyola a determinar per la DGMM. (veure *2)

                                                                                                                                 ERIK FONT FABRA

 

*1 El meu comentari anterior, respecte a que aquests requeriments siguin excessius per part de l'Administració, ve donat al fet que molts dels nostres alumnes actualment embarquen en embarcacions i vaixells on un operador general del SMSSM pot ser substituït per un operador restringit del SMSSM, per exemple , pel fet que els equips del SMSSM del vaixell/embarcació i zona de navegació d'aquest amb un operador restringit ja bastaria, generalment l'Operador General del SMSSM és més costós per al futur aspirant; igual que la Formació Sanitària Específica Avançada, on actualment no existeixen massa cursos i centres que la realitzin, en contra partida amb la Formació Sanitària Especifica Inicial on hi ha molta més oferta.

 

 *2 Una mesura valorada molt positivament per nosaltres com a professionals amb aquests càrrecs, per a la protecció dels alts comandaments dels vaixells espanyols i aquests llocs de treball a bord, és una manera de continuar fomentant els embarcaments a bord per membres espanyols i poder arribar algun dia a capità, així la DGMM es blinda una vegada més perquè aquests càrrecs a bord continuïn sent realitzats per tripulació de nacionalitat espanyola, o bé sigui personal amb un coneixement total de la normativa marítima espanyola vigent

 

Real Decreto 269/2022

 https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6047.pdf