EL PRACTICATJE SEGONS RICART I GIRALT

EL PRACTICATJE SEGONS RICART I GIRALT

A la revista 'La Vida Marítima', nombre 65 20 d'octubre de 1903, pàgines 563 i 564, el gran divulgador de la cultura marítima José Ricart i Giralt va publicar un llarg article titulat "Pràctics de port i PRACTICAJES". La revista La Vida Marítima s'havia fundat al gener de 1902 com a 'òrgan de propaganda' de la recentment creada Lliga Marítima, que en els seus inicis tantes il·lusions va despertar entre els marins civils. No era la primera vegada ni seria l'última que Ricart i Giralt escrivia sobre el practicatge, sempre en defensa de la seva necessitat, obligada per raons de seguretat. Reproduïm l'article per la visió històrica que aporta sobre alguns problemes que encara avui són objecte de controvèrsia. Hem respectat l'ortografia i les expressions de l'original.

 

El Diccionari de la llengua castellana diu "que pràctic és el que està destre en alguna facultat només per la pràctica, i practicar és exercitar, posar en pràctica alguna cosa que s'ha après".

En el Diccionari marítim espanyol es llegeix el següent: "Un altre home de mar, de circumstàncies semblants, que en gairebé tots els ports es troba destinat per pilotar les embarcacions que entren, surten o s'esmenen en ells. El seu nombre en cada un està determinat per reglament, i en alguns dels principals, com el de Cadis, hi ha l'anomenat pràctic major, que és el més antic. Denominés pràctic de port, i en totes dues accepcions es deia antigament Leman, i encara es conserva aquesta denominació en algun lloc de la costa de Cantàbria ".

El nomenament de pràctic ho verifica el Capità general del respectiu Departament, d'acord á la Reial ordre del 8 de gener de 1858, á proposta i previ examen del Capità del port en què hagin d'exercir els seus càrrecs, segons els articles 19 i 20, títol 7è, tractat 5è do les Ordenances generals de l'Armada.

Les mateixes Ordenances disposen "que en els ports en què hagi pràctic d'ofici, si gaudeixen sou, seran en tot uns subalterns del Capità del port, sense dependència d'una altra jurisdicció en el personal; de manera que el Capità del port pot corregir-los en les seves faltes i suspendre'ls en el seu exercici, donant compte al Capità general del Departament; i li correspondrà igualment proposar per a aquestes places, examinant abans á els pretendents entre els bons homes de mar del domicili, ú altres que es presentin a l'intent d'altres matrícules del regne, formant la seva proposta de tres subjectes, si n'hi ha en aquest número, amb distinció de primer, segon i tercer lloc per a cada vacant; tenint present que han de ser de la robustesa i agilitat necessària per a la seva fatiga i serveis possibles d'empenyorament en què l'han de fer, i amb exclusió de tot el que hagi estat processat i corregit per defraudador dels meus rendes ".

Havent pràctic de nomenament, correspondrà a ells exclusivament exercir de tals per a la sortida de les embarcacions mercants nacionals, i de guerra o mercants estrangeres que els necessitin, multándose al patró o un altre home de mar que introduís á dirigir els vaixells en una quantitat igual al honorari d'aranzel, á més de la pèrdua d'aquest, i aplicant-se un i altre á els pràctics, exceptuats els casos de necessitat, per falta d'aquests á l'hora convenient, en els quals serà arbitrable á cada Capità interessat sol·licitar del Capità de port á un patró o un altre home de mar que pilotee la seva embarcació per a la sortida, o buscar directament aquell á qui tingués confiança, sense que en un ni l'altre cas pugui excedir de la gratificació establerta.

El Capità de port formarà escala d'alternativa per a les faccions ordinàries dels pràctics, ja siguin de sou o ja de només nomenament; i de les seves obvenciones es formarà massa comuna, assentant partida per partida, amb expressió del motiu, segons es siguin causant, en llibre que ha de tenir á aquest fi, i en què han de signar el seu cobrament cada mes, per parts iguals, deduïda la sisena per al Capità de port, com emolument de la seva ocupació.

Per les Ordenances antigues s'obligava à tots els vaixells prendre pràctic en els ports espanyols; però va venir la Reial ordre de 6 de novembre de 1901. que en els seus cinc articles eximeix á els vaixells, tant nacionals com estrangers, en diferents condicions, de l'obligació de prendre pràctic, classificant els ports en tres classes, a saber:

Primer. De practicatge obligatori.

Segon. De practicatge voluntari.

I tercer. Do practicatge innecessari, organització veritablement estranya, al meu entendre, renyida amb els coneixements més elementals de Marina, com així vaig tractar de demostrar en un article que vaig publicar a El Mundo Naval Il·lustrat, corresponent al 10 de desembre de 1901.

L'edat mínima per exercir el practicatge abans era la de trenta anys, que es va reduir á vint-i-per la Reial ordre del 18 de febrer de 1901.

Els pràctics de port formen una corporació amb fur marítim, el cap és el Capità del port, i el reglament vigent disposa que siguin nomenats per oposició, en examen, davant d'un tribunal format pel Capità del port, pràctic major del mateix, un altre pràctic de nombre i dos capitans mercants. Les tarifes de practicatge, així com el reglament del mateix es redacten per una Junta composta de comerciants i marins de la localitat, i del fons de practicatge abans corresponia una sisena part al Capità del port, considerat com a cap i protector de la institució; però per Reial decret de 14 de Gener d'enguany i Reial ordre de 7 de Maig últim, es disposa que d'aquesta sisena part es formi un fons econòmic de PRACTICAJES, per tal d'afavorir á els capitans dels ports de poc moviment; de manera que els capitans de port i els seus ajudants cobren el sou de la graduació immediata superior, ia més ha de sortir del mateix fons econòmic esmentat tota la despesa de material de les oficines de les capitanies de port.

Aquest reglament està molt detallat i sembla inspirar-se en un sentiment de veritable equitat, i no obstant això ha donat lloc á seriosos disgustos per no estar conformes amb ell molts caps de l'Armada. Arran de la publicació, en la Secció de Navegació de la Cambra de Comerç de Barcelona vaig posar sobre la taula la discussió d'aquest Reial decret del 14 de Gener Finalment, doncs vaig creure que interessava en gran manera á els naviliers i á els pràctics; però uns i altres, en la sessió celebrada, van dir que no tenien cap observació que fer á la nova disposició governativa, i com és natural, jo no havia de ser més papista que el Papa, i vaig dir: AMÉN.

Però, segons entenc, hi ha prou de dir sobre la perfecta legalitat del reglament de l'anomenat fons econòmic de PRACTICAJES.

Aquestes qüestions tenen molta més importància de la que á primera vista sembla, i no es comprèn com les entitats a els qui més principal i directament interessen les abandonen, més que res per falta d'iniciativa o de resolució, perquè no és possible pensar que deliberadament prescindeixin de fer les reclamacions ú observacions oportunes que són de rigor en cada cas, sent de lamentar semblant passivitat, perquè després, i un cop aprovades les resolucions principals á que afecten, no hi ha mitjà d'evitar-les ni á vegades modificar-les.

En aquests últims temps, per algunes entitats de naviliers i pilots s'ha demanat la 'llibertat de practicatge', 'llibertat' que té dos significats: l'un, que és no pagar practicatge, i és el que demanen els naviliers, i l'altre és que siguin molts els que cobrin, com demanen els pilots. Alguns naviliers pretenen que la Reial ordre de 6 de Novembre de 1901 es va modifiqui en el sentit que no hi hagi cap port de practicatge obligatori, ja que d'aquesta manera obligarien á els capitans dels seus vaixells á no prendre pràctic, sense per això deslligar-los de la responsabilitat que els caldria pels incisos 6è i 7è de l'art. 612 del vigent Codi de Comerç; de manera que, per un petit grapat de pessetes, el navilier seria causa indirecta de més d'un sinistre marítim, en què ell sortiria amb les mans netes i el pobre Capità sortiria responsable, si és que no havia perdut el baptisme en el sinistre.

Els pilots agafen l'assumpte per l'altre chicote: protesten dels Cossos de Pràctics amb nombre limitat i desitgen que el nombre sigui il·limitat en tots els ports, podent existir d'aquesta manera diferents Companyies o Cossos de pràctics, el que redundaria en benefici del servei públic per la competència que es farien.

La pretensió dels naviliers que demanen la llibertat de practicatge em sembla inconvenient, i fins oreig que té rivets d'immoral, ja que amb l'augment de volum dels vaixells i les seves crescudes velocitats, el gran moviment que hi ha als recalos dels ports principals , les obres que es verifiquen en ells contínuament i altres raons d'ordre científic, fan que el Capità d'un vaixell, per a la seguretat del mateix, ha de trobar el pràctic del port á força distància de la seva entrada, no fiant-mai del coneixement que tingui de la localitat.

Heus aquí per què entenc que tots els mariners han protestar de la proposició que es va presentar en l'últim Congrés de Dret internacional marítim que es va celebrar a Brussel·les, demanant que els capitans siguin responsables de les faltes del pràctic.

La petició de llibertat de practicatge, tal com l'entenen molts pilots, tampoc em sembla bé; molt al contrari, entenc que les corporacions de pràctics han de tenir una organització molt severa, ja que la responsabilitat del servei que presten cada dia és més gran, per ser grans també els vaixells, i per tant, tancar en els seus cellers immensos carregaments que importen molts milions .

Fixeu-vos els meus benèvols lectors en la immensa responsabilitat que pesa sobre el pràctic de Nova York o d'Hamburg, que puja á bord d'un dels 'colossos' de 20.000 tones que fan el servei entre aquells ports, i que sovint porten á bord 2.000 persones. A més, els cossos de Pràctics ha de tenir una organització molt militar, ja que constitueixen un element de primer ordre en la defensa de l'litoral.Mirando l'assumpte sota un altre aspecte, crec que per la molta valor que tenen avui els vaixells, els pràctics de els ports comercials han de ser nàutics, acreditant haver manat vaixell de vapor o haver exercit de primer Oficial en vaixell de la mateixa classe, i en aquest cas hauríem de un bon nombre de capitans de la Marina mercant podrien optar á destinacions relativament lucratius; i en canvi, admetent un nombre il·limitat de pràctics en els ports, resultaria que per la competència baixarien les tarifes de practicatge i guanyarien menys que si naveguessin, portant una vida encara molt més penosa.En això no s'han fixat potser els pilots, que només veuen el que guanyen els pràctics avui, i no calculen que això no ho guanyarien demà si veiessin complerts els seus desitjos en aquesta qüestió que tractem, de tant o més interès, com les que es relacionen amb la vida especial d'á bord, ja que no cal no oblidar l'íntima relació que entre uns i altres existe.Así com en un altre escrit publicat vaig advocar perquè es col·legiessin amb caràcter oficial els corredors intèrprets de naus amb nombre limitat en tots Cossos, així mateix crec que els pràctics han de formar cossos oficials amb número també limitado.

José Ricart i Giralt

Barcelona 10 agost 1903