Qui som?

L’Associació Catalana de Capitans de la Marina Mercant és una associació professional integrada per capitans i pilots de la marina mercant, diplomats en Navegació Marítima, Llicenciats de Nàutica i Transport Marítim, graduats en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim, estudiants de la carrera de Nàutica, que visquin o treballin en el àmbit geogràfic de la ACCMM o hagin estudiat a la Escola de Nàutica de Barcelona.

Son objectius de la Associació:

  • Fomentar els interessos professionals dels tots els seus membres, així com promoure la millora del seu nivell personal, educatiu i tècnic cooperant per això amb l’Administració i dels organismes oficials competents.
  • Representar i defensar els interessos generals dels seus membres en front dels organismes oficials, laborals, professionals i de l’Administració.
  • Actuar com a servei tècnic professional dels seus associats.
  • Realitzar estudis tècnics, comercials, estadístics i econòmics per el millor compliment dels seus fins i informar i assessorar als seus associats.
  • Mantenir contactes i col·laboració amb associacions similars d’Espanya i de l’estranger.
  • Procurar el contacte entre els seus associats per aconseguir el perfeccionament de les seves funcions professionals.
  • Vetllar per el manteniment del prestigi professional i fomentar-lo promovent las disposicions legals que el protegeixi i defensi.
  • Mantenir la precisa informació i cooperació entre las diferents Associacions Regionals i Col·legis Professionals.
  • Elevar a l’Administració las iniciatives, aspiracions, i reclamacions dels associats, procurant la cohesió de las mateixes.

Som membres de la CESMA, Confederation of European Shipmasters’ Associations, i com a tals participem en els organismes marítims internacionals; també estem presents en diversos programes de la Comissió Europea, com METNET, EMRF, MARNIS, SAGMAS i altres.

  • Sol·liciti la seva adhesió a l'ACCMM
    Si vol sol·licitar la seva adhesió a l'associació ompli aquest formulari i en breu ens posarem en contacte amb vostè.

    Sol·licita la seva plena incorporació com a membre de l'ASSOCIACIÓ CATALANA DE CAPITANS DE LA MARINA MERCANT, de conformitat amb els seus ESTATUTS *   Consultar els estatuts de l'associació

    Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

qui 1
qui 2